Ochrana osobných údajov

V zmysle nariadenia EÚ 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a v zmysle zákona č. 18/2018 z.z, z 29. novembra 2017 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“):

Spoločnosť CARD CASINO s. r. o.,  Ivanská cesta 26,  821 04  Bratislava, IČO:  36 721 492, je prevádzkovateľom v zmysle Zákona (ďalej len „prevádzkovateľ“), ktorá spracúva osobné údaje v súvislosti s prevádzkovaním hazardných hier podľa zákona č.  30/2019 Z.z. o hazardných hrách v platnom znení a poskytovaní služieb s tým súvisiacich.

Prevádzkovateľ bude získavať osobné údaje len na konkrétne určené, výslovne uvedené a legitímne účely, pričom osobné údaje nebude ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmito účelmi.

I. Kontaktné údaje pre informovanie o spracovaní osobných údajov:

V prípade, ak má zákazník, resp. dotknutá osoba  ohľadom spracovania osobných údajov akékoľvek otázky alebo by chcela uplatniť akékoľvek svoje práva súvisiace so spracovaním osobných údajov prevádzkovateľom, môže sa so svojimi požiadavkami obrátiť na nasledovné kontakty:

e-mail: info@cardcasino.sk alebo písomne na adresu prevádzkovateľa:  CARD CASINO s. r. o.,  Ivanská cesta 26,  821 04  Bratislava.

II. Informácia o osobných údajoch Dotknutých osôb spracúvaných zo strany Prevádzkovateľa.

Dotknutou osobou, ktorej sa poskytuje ochrana je fyzická osoba bez ohľadu na štátnu príslušnosť alebo miesto bydliska vo vzťahu k spracúvaným osobným údajom.

 

Prevádzkovateľ si týmto plní informačnú povinnosť voči svojím zákazníkom a zmluvným partnerom (ďalej len „Dotknuté osoby“) týkajúcu sa spracovania ich osobných údajov.

Prevádzkovateľ spracúva nasledovné osobné údaje Dotknutých osôb, s uvedeným účelom použitia a na základe uvedeného právneho základu spracúvania osobných údajov:

IS Zákazníci – hráči hazardných hier

účel spracovania: za účelom prevádzkovania hazardných hier prevádzkovateľom, výplaty výhier, výkon a kontrola plnenia zmluvných a zákonných povinností prevádzkovateľa a hráča spojených s prevádzkovaním hazardných hier.

Na tento účel prevádzkovateľ spracúva nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, titul, trvalý alebo iný  pobyt (ulica a číslo, PSČ, mesto). štátna príslušnosť; dátum narodenia, rodné číslo, email, telefónny kontakt, prihlasovacie meno, heslá, peňažný ústav, číslo bankového účtu (IBAN), kópia/sken dokladu totožnosti (druh dokladu, platnosť a vydanie dokladu, číslo dokladu), fotografia tváre na doklade, podpis, informácie o účasti v hre, údaje o výhrach, karta hráča, logy, IP adresy, cookies, reklamácie, samovylúčenie hráča, resp. zápis hráča v registri vylúčených osôb,  skutočnosť, či je hráč politicky exponovanou osobou.

Fyzickým osobám mladším ako 18 rokov a fyzickým osobám zaevidovaným v registri vylúčených osôb je zakázaný vstup do herne. Prevádzkovateľ má v zmysle zákona o hazardných hrách o.i. povinnosť používať register vylúčených osôb a overiť totožnosť každej fyzickej osoby vstupujúcej do herne, pričom je oprávnený požadovať predloženie preukazu totožnosti; ak zistí, že do herne vstúpila fyzická osoba podľa prvej vety, je povinný ju z herne vykázať.

Prevádzkovateľ je podľa zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti v platnom znení, povinný  bez súhlasu Dotknutej osoby, o.i. identifikovať Dotknutú osobu, overovať jej podobu s podobou v jej doklade totožnosti za jej fyzickej prítomnosti a uchovávať všetky informácie o prijatých stávkach a vyplatených výhrach, informácie o účtoch Dotknutých osôb, vrátane povinnosti  uchovávať kópie, resp. skeny úradných dokladov, resp. iných dokladov, ktorými došlo k identifikácii klienta a splneniu povinnosti prevádzkovateľa vykonať povinnú starostlivosť (základnú resp. zvýšenú) v zmysle predmetného zákona.

Právny základ – spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu (najmä podľa zákona č. 30/2019Z.z. o hazardných hrách v platnom znení, zák. č. 394/2012 o obmedzení platieb v hotovosti, daňových predpisov, zákon č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti v platnom znení).

 

Doba spracúvania: po dobu trvania zmluvného vzťahu a následne 5 rokov od jeho ukončenia.

 

IS Internetové kasíno

účel spracovania: za účelom prevádzkovania hazardných hier prevádzkovateľom, výplaty výhier, výkon a kontrola plnenia zmluvných a zákonných povinností prevádzkovateľa a hráča spojených s prevádzkovaním hazardných hier, overenie veku a totožnosti, overenie registra osôb vylúčených z účasti na hazardných hrách.

rozsah spracúvaných osobných údajov: meno, priezvisko a titul fyzickej osoby, emailová adresa, telefónne číslo, rodné číslo, ak je pridelené, alebo dátum narodenia, ak rodné číslo pridelené nie je, číslo bankového účtu (IBAN), údaje z preukazu totožnosti / iného dokladu (napr. pas, vodičské oprávnenie) vrátane skenu OP a ďalšieho platného dokladu (druh dokladu, platnosť a vydanie dokladu, číslo dokladu), fotografia tváre na doklade, trvalé bydlisko alebo povolenie na pobyt, štátna príslušnosť , Facebook/Google+ login (krajina, emailová adresa a vek), IP adresa, údaje o zariadení hráča, informácie o účasti v hre, samovylúčenie hráča, resp. zápis hráča v registri vylúčených osôb,  skutočnosť, či je hráč politicky exponovanou osobou.

Prevádzkovateľ je  podľa zák. č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v platnom znení (ďalej len „AML Zákon“), povinný  bez súhlasu Dotknutej osoby, o.i. identifikovať Dotknutú osobu (pri identifikácii Dotknutej osoby bez jej  fyzickej prítomnosti,  použiť technické  prostriedky a postupy, ktorými je možné vykonať overenie identifikácie na úrovni, ktorá je z hľadiska dôveryhodnosti výsledku overenia obdobná overeniu za fyzickej prítomnosti), uchovávať všetky informácie o prijatých stávkach a vyplatených výhrach, informácie o účtoch Dotknutých osôb, vrátane povinnosti  uchovávať kópie, resp. skeny úradných dokladov, resp. iných dokladov, ktorými došlo k identifikácii klienta a splneniu povinnosti prevádzkovateľa vykonať povinnú starostlivosť (základnú resp. zvýšenú) v zmysle predmetného zákona.

Zvýšenú starostlivosť voči Dotknutej osobe a ďalšie osobné údaje je prevádzkovateľ povinný v zmysle AML Zákona spracúvať vždy pri obchode s politicky exponovanou osobou alebo s osobou usadenou v krajine, ktorú Európska komisia určila za vysokorizikovú ako i v prípade ak Dotknutá osoba nie je fyzicky prítomná na účely identifikácie a overenia identifikácie.

Pre účely vykonanie tejto povinnosti vykonáva prevádzkovateľ  identifikáciu Dotknutej osoby prostredníctvom ďalších dokumentov, údajov alebo informácií (ktoré je oprávnený spracúvať i bez súhlasu Dotknutej osoby v zmysle AML Zákona) a vykonáva ďalšie opatrenia na overenie alebo potvrdenie predložených dokumentov v zmysle AML Zákona.

Právny základ – plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa- spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu (najmä podľa zákona č.30/2019Z.z. o hazardných hrách v platnom znení, zák. č. 394/2012 Z. z. v platnom znení o obmedzení platieb v hotovosti, zák. č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v platnom znení, daňových predpisov atď.),

  plnenie zmluvných povinností - spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy (herný plán), ktorej zmluvnou stranou je Dotknutá osoba alebo aby sa na základe žiadosti Dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.

 

Doba spracúvania: po dobu trvania zmluvného vzťahu a následne 5 rokov od jeho ukončenia.

 

IS hráči hazardných hier – účastníci propagačných akcií, súťaží, turnajov a vernostných systémov

účel spracovania: realizácia propagačných akcií, súťaží realizovaných prevádzkovateľom, prihlásenie sa a účasť hráčov vo vernostných systémoch prevádzkovateľa.

 

Prevádzkovateľ má v zmysle platných právnych predpisov (viď zákony v časti právny základ nižšie) viaceré zákonné povinnosti súvisiace s účasťou Dotknutej osoby na hazardných hrách, resp. jej vstupom do herne. V zmysle týchto zákonných povinnosti v súvislosti s povinnosťou identifikácie hráča a jej overením, prevádzkovateľ spracúva osobné údaje uvedené nižšie.

 

K spracúvaniu osobných údajov prevádzkovateľom dochádza i v súvislosti s uzatvorením zmluvného vzťahu – registráciou hráča vo vernostnom systéme prevádzkovateľa, resp. vydaním karty hráča prevádzkovateľom alebo účasťou hráča v súťaži, propagačnej akcii.

Účasť vo vernostnom systéme, resp. súťaži, môže hráč kedykoľvek odvolať a prevádzkovateľ prestane spracúvať osobné údaje daného hráča, ktoré spracúva v súvislosti s uzatvorením predmetného zmluvného vzťahu. Tým nie je Dotknutá zákonnosť spracúvania osobných údajov nadobudnutých pred odvolaním účasti hráča vo vernostnom systéme, resp. súťaži.

 

Rozsah spracúvania osobných údajov:

Na tento účel prevádzkovateľ spracúva nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, titul, trvalý alebo iný  pobyt (ulica a číslo, PSČ, mesto), štátna príslušnosť; dátum narodenia, rodné číslo, email, telefónny kontakt, prihlasovacie meno, heslá, názov a link Facebook profilu, peňažný ústav, číslo bankového účtu (IBAN), kópia, resp. sken dokladu totožnosti (druh dokladu, platnosť a vydanie dokladu, číslo dokladu), fotografia tváre na doklade, podpis, dynamický biometrický podpis, informácie o účasti v hre, karta hráča a údaje na nej (evidencia bodov, rôznych bonusov súvisiacich s účasťou vo vernostnom systéme), údaje o výhrach, logy, IP adresy, cookies, reklamácie, samovylúčenie hráča, resp. zápis hráča v registri vylúčených osôb,  skutočnosť, či je hráč politicky exponovanou osobou.

 

Vernostný systém

Pri účasti vo vernostnom systéme spracúvame i počet získaných bodov, resp. bonusov získaných na základe účasti na hazardnej hre. Hráčom tiež zasielame informácie o organizovaných akciách, súťažiach, bonusoch a novinkách poskytovaných v rámci vernostného programu, a to i prostredníctvom elektronických prostriedkov, a to najmä formou e-mailu, telefónu, SMS, MMS správ, facebookového účtu alebo aplikačných notifikácii.

 

Svoj súhlas s účasťou vo vernostnom programe môžete kedykoľvek odvolať. V zmysle platných právnych predpisov môžete tiež kedykoľvek odvolať svoj súhlas so zasielaním informácií o novinkách, akciách, súťažiach a pod.. Odvolanie platí len do budúcnosti a odvolaním súhlasu prestaneme byť oprávnení spracúvať informácie v rámci vernostného programu a tiež Vaša účasť vo vernostnom programe zaniká.

 

Súťaž, turnaj:

Ak sa zúčastnite, resp. prihlásite do súťaže, resp. turnaja (ďalej len „súťaž“), prevádzkovateľ spracúva vyššie uvedené osobné údaje za účelom Vašej účasti v súťaži.  Súťaže, ktorých sa zúčastnite, môžu byť vzájomne previazané a sú poskytovaná ako komplexná služba na základe  Vami poskytnutého súhlasu. Výsledky niektorých súťaží môžu byť sprístupňované na webovej stránke a sociálnych sieťach využívaných prevádzkovateľom a jeho marketingovými partnermi (Facebook, YouTube, Instagram a pod.).

 

Právny základ –              spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu (najmä podľa zákona č. 30/2019Z.z. o hazardných hrách v platnom znení, zák. č. 394/2012 Z. z. v platnom znení o obmedzení platieb v hotovosti, daňových predpisov),

spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je Dotknutá osoba alebo aby sa na základe žiadosti Dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.

 

Právnym základom  pre účel - spracúvanie  obrazových a zvukovo – obrazových záznamov Dotknutej osoby a pre zasielanie informácií o organizovaní súťaží, akcií, turnajov a iných podujatí, resp.  informácií týkajúcich sa vernostného programu je súhlas Dotknutej osoby – článok 6, ods. 1. písmeno a) GDPR (bližšie v písm. E) tohto dokumentu nižšie).

Spracúvanie biometrického podpisu je potrebné pre účely archivácie vo verejnom záujme v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) ako i pre účely identifikácie podľa zákona č. 298/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, prebieha na základe súhlasu Dotknutej osoby.

Doba spracúvania: po dobu trvania propagačnej akcie, súťaže, resp. účasti hráča vo vernostnom systéme a následne 5 rokov od jej ukončenia.

IS Register vylúčených osôb

účel spracovania: plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa a vykonávanie overenia hráča v registri vylúčených osôb podľa zákona o hazardných hrách.

 

Fyzickým osobám zaevidovaným v registri vylúčených osôb je zakázaný vstup do herne. Prevádzkovateľ má v zmysle zákona o hazardných hrách o.i. povinnosť používať register vylúčených osôb a overiť totožnosť každej fyzickej osoby vstupujúcej do herne, pričom je oprávnený požadovať predloženie preukazu totožnosti; ak zistí, že do herne vstúpila fyzická osoba podľa prvej vety, je povinný ju z herne vykázať.

 

Na tento účel prevádzkovateľ spracúva nasledovné osobné údaje: zápis hráča v registri vylúčených osôb, meno, priezvisko, titul, rodné číslo, dátum narodenia, dátum zápisu fyzickej osoby do registra vylúčených osôb, dôvod zápisu fyzickej osoby do registra vylúčených osôb, identifikačné údaje hráča z preukazu totožnosti.

 

Právny základ – spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu (najmä podľa zákona o hazardných hrách v platnom znení).

 

Doba spracúvania: po dobu trvania zmluvného vzťahu a následne 5 rokov od jeho ukončenia, pokiaľ osobitný právny predpis neustanovuje inak.

 

IS Marketing

účel spracovania: zisťovanie spokojnosti zákazníkov, propagovanie prevádzkovateľa a jeho produktov a činností, zasielanie obchodných oznámení o ponukách a službách prevádzkovateľa, zasielanie marketingových oznámení a notifikácií zákazníkom - hráčom zaregistrovaným do vernostných programov alebo marketingových súťaží, zasielanie informácií o usporadúvaní súťaží, turnajov, spoločenských podujatí.

 

Informácie sú zasielané Dotknutým osobám na základe ich súhlasu najmä prostredníctvom elektronických prostriedkov, a to najmä formou e-mailu, telefónu, SMS, MMS správ, facebookového účtu alebo aplikačných notifikácii.

 

Na tento účel prevádzkovateľ spracúva nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, prezývka, email, telefónny kontakt, facebookový účet (resp. obdobný účet na sociálnych sieťach), podpis, dynamický biometrický podpis, súhlas so spracúvaním osobných údajov, cookies,  elektronická komunikácia, IP adresa.

 

Dotknutá osoba môže svoj súhlas  s marketingovým oslovovaním, resp. zasielaním informácií o novinkách, akciách, súťažiach a pod. kedykoľvek odvolať.

 

Fotografie z organizovaných akcií, súťaží a turnajov

 

Prevádzkovateľ, resp. marketingoví partneri prevádzkovateľa usporadúvajú i rôzne súťaže, turnaje, spoločenské podujatia, ktorých sa okrem hráčov zvyčajne zúčastňujú i rôzne verejne známe osobnosti (napr. pokrové turnaje, firemné, marketingové večierky a pod.).

 

Za účelom informovať o týchto akciách ako i za účelom ďalšej prezentácie služieb a ponúk prevádzkovateľa, môžu byť vyhotovované a spracúvané   obrazové a zvukovo – obrazové záznamy a to  formou ich získavania, vyhotovovania, zhromažďovania na nosičoch osobných  údajov (fyzické a dátové nosiče), prehliadania, usporadúvania, uchovávania a zverejnenia na webovej stránke a sociálnych sieťach využívaných prevádzkovateľom a jeho marketingovými partnermi (Facebook, YouTube, Instagram a pod.), a to najmä za účelom propagácie prevádzkovateľa, turnajov, súťaží a iných podujatí konaných v prevádzkach prevádzkovateľa a  na marketingové a propagačné účely.

 

V prípade, že Dotknutá osoba neudelí súhlas so spracúvaním obrazových a zvukovo – obrazových záznamov alebo tento súhlas odvolá, nie je oprávnená prihlásiť sa k účasti na  súťažiach, turnajoch a spoločenských podujatiach prevádzkovateľa.

 

Spoločnosť zabezpečí splnenie nasledovných podmienok pri vyjadrení súhlasu Dotknutou osobou

súhlas so spracúvaním osobných údajov musí byť vyjadrený slobodne, konkrétne, informovane a jednoznačným prejavom vôle.

žiadosť o vyjadrenie súhlasu musí byť predložená tak, aby bola jasne odlíšiteľná od týchto iných skutočností, v zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme a formulovaná jasne a jednoducho.

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Pred poskytnutím súhlasu musí byť Dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná. Odvolanie súhlasu musí byť také jednoduché ako jeho poskytnutie.

Právny základ – článok 6, ods. 1. písmeno a) GDPR - Dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel.

Spracúvanie dynamického biometrického podpis potrebné pre účely archivácie vo verejnom záujme v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR).

Doba spracúvania: prevádzkovateľ osobné údaje Dotknutých osôb spracúva len po dobu trvania zmluvného vzťahu alebo do doby, najviac 5 rokov od udelenia súhlasu, najneskôr do doby  než Dotknutá osoba odvolá svoj súhlas (resp. oznámi prevádzkovateľovi nesúhlas so zasielaním obchodných oznámení alebo podá námietku proti tomuto spôsobu spracúvania osobných údajov).

IS Dane a Účtovníctvo

účel spracovania: plnenie účtovných a  daňových povinností podľa platných právnych predpisov (najmä zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení, a za účelom plnenia povinností podľa zákona č. 461/2002 Z. z o účtovníctve v platnom znení atď.) a tiež odvodové povinnosti súvisiace s prevádzkovaním hazardných hier v zmysle platných právnych predpisov.

 

Na tento účel prevádzkovateľ spracúva nasledovné osobné údaje: identifikačné údaje (najmä meno, priezvisko, titul, adresa bydliska), informácie o dodaných službách, resp. produkte, peňažný ústav, číslo bankového účtu (IBAN) a iné platobné údaje (údaje potrebné na výkon úhrady dodaných tovarov a služieb, ako aj na úhradu daní, poplatkov, výhier, plnení atď.), ostatné osobné údaje nevyhnutne potrebné vymedzený účel v zmysle platných právnych predpisov.

 

Právny základ- podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR – plnenie zákonného dôvodu.

 

Doba spracúvania: po dobu 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa účtovné doklady, resp. záznamy  týkajú, resp. 10 rokov nasledujúcich po roku, v ktorom sa naposledy doklady použili.

 

 

IS Ochrana pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti

 

účel spracovania: plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa podľa zákona č. 297/2008 Z.z. v platnom znení o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

 

Na tento účel je prevádzkovateľ povinný sledovať správanie hráčov a neobvyklé obchody. Prevádzkovateľ je o.i. povinný overovať, či Dotknutá osoba nenakladá z finančnými prostriedkami ktoré zjavne nezodpovedajú jej majetkovým pomerom a príjmom. Prevádzkovateľ je podľa vyššie uvedeného zákona overovať pôvod peňažných prostriedkov, ktoré použil na účasť na hazardnej hre.

V prípade, že prevádzkovateľ identifikuje podozrivé správanie, je povinný prerušiť účasť na hazardnej hre, oprávnený prerušiť užívanie hráčskej karty, resp. konta, príp. zamedziť vkladať, resp. vyberať finančné prostriedky.

 

Na tento účel prevádzkovateľ spracúva nasledovné osobné údaje: identifikačné údaje (najmä meno, priezvisko, titul, adresa bydliska), štátna príslušnosť, dátum narodenia, rodné číslo, email, telefónny kontakt,  peňažný ústav, číslo bankového účtu (IBAN),  prihlasovacie meno, heslá, kópia alebo sken  dokladu totožnosti (druh dokladu, platnosť a vydanie dokladu, číslo dokladu), fotografia tváre na doklade, podpis, dynamický biometrický podpis, informácie o účasti v hre, údaje o výhrach, logy, IP adresy, cookies, informácie o účasti v hre, či Dotknutá osoba je politicky exponovanou osobou, pôvod finančných prostriedkov klienta, či  zákazník je alebo nie je  osobou, voči ktorej SR uplatňuje medzinárodné sankcie podľa  sankčného zákona, údaj o konečnom užívateľovi výhod, údaje o obchode/obchodnej transakcii, ostatné osobné údaje nevyhnutne potrebné na ich spracúvanie na vymedzený účel.

 

Právny základ – spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu (najmä zák. č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v platnom znení).

 

Spracúvanie dynamického biometrického podpis potrebné pre účely archivácie vo verejnom záujme v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) ako i pre účely identifikácie podľa zákona č. 298/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, prebieha na základe súhlasu Dotknutej osoby.

 

Doba spracúvania: spracúvať po dobu 5 rokov od skončenia zmluvného vzťahu alebo vykonania obchodu medzi Dotknutou osobou a prevádzkovateľom v zmysle zák. č. 297/2008 Z.z. v platnom znení, a v prípade,  ak o to požiada finančná spravodajská jednotka i dlhší čas.

 

 

IS Karty SK PAY

Prevádzkovateľ spolupracuje so spoločnosťou  SKPAY, a. s., so sídlom Nám. SNP 35, 811 01 Bratislava, IČO: 46 552 723, zapísaná v Obchodnom registri okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 5488B (ďalej len „SKPAY“), ktorá vydáva predplatné karty pre tretie osoby. Prevádzkovateľ svojim klientom -  hráčom prezentuje možnosť uzatvoriť Zmluvu o vydaní predplatenej karty SKPAY prostredníctvom webovej stránky https://mojakarta.skpay.sk/auth/request-card.

 

účel spracovania – umožnenie uzatvorenia zmluvy o vydaní predplatenej karty SKPAY so spoločnosťou SKPAY, na ktorú budú Dotknutej osobe – hráčovi vyplácané výhry z hazardných hier prevádzkovaných prevádzkovateľom.

 

Za týmto účelom Prevádzkovateľ spracúva nasledovné osobné  údaje Dotknutých osôb – hráčov:

meno a priezvisko, adresa

dátum narodenia, rodné číslo

telefónne číslo, emailová adresa

kontrola vylúčených hráčov – nájdený: áno/nie

black list – nájdený: áno/nie

údaje z dokladov totožnosti (ID), vrátane dátumu vydania, dátum platnosti, kontrola odcudzenia  – nájdený: áno/nie,

Scan dokladov totožnosti (ID),

údaje o identifikácii klienta v zmysle zákona č. 297/2008 Z.z. v platnom znení o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, najmä pôvod finančných prostriedkov klienta  + identifikácia PEP  – nájdený: áno/nie, kontrola sankčných zoznamov OFAC + World Compliance  – nájdený: áno/nie,

údaje a potvrdenie o výhre, vrátane sumy výhry,

údaj o pridelenej karte SKPAY s variabilným symbolom.

Právny základ – spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu (najmä podľa zákona č. 30/2019Z.z. o hazardných hrách v platnom znení, zákon č. 297/2008 Z.z. v platnom znení),

spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je Dotknutá osoba.

 

Doba spracúvania: spracúvať po dobu 5 rokov od skončenia zmluvného vzťahu alebo vykonania obchodu medzi Dotknutou osobou a prevádzkovateľom v zmysle zák. č. 297/2008 Z.z. v platnom znení.

 

Prevádzkovateľ poskytuje spracúvané osobné údaje Dotknutých osôb tretím osobám vrátane sprostredkovateľov, ktorí sú spracúvaním osobných údajov zmluvne poverení. Tieto osoby majú po právnej stránke postavenie príjemcov. V Postavení sprostredkovateľa, ktorý spracúva osobné údaje Dotknutej osoby  je i spoločnosť SKPAY.

 

 

 

 

IS Kamerový systém

 

účel spracovania: ochrana práv a majetku prevádzkovateľa, jeho zamestnancov ako i ochrana majetku a zdravia zákazníkov prevádzkovateľa - monitorovanie priestoru herne a kasína – prevádzok prevádzkovateľa.

 

Všetky prevádzky prevádzkovateľa sú vybavené uzavretým kamerovým bezpečnostným systémom. Prevádzkovateľ oboznamuje osoby vstupujúce do prostredia s inštalovaným kamerovým systémom informačnou tabuľou: „Priestor je monitorovaný kamerovým systémom“.

 

Na tento účel prevádzkovateľ spracúva nasledovné osobné údaje: obrazový, zvukový  a obrazovo-zvukový záznam zákazníka - hráča hazardnej hry a zamestnancov prevádzkovateľa a ďalšie údaje, ak ich požaduje platný právny poriadok.

 

Právny základ- článok 6, ods. 1. písmeno f) GDPR - spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany.

 

Monitorovaný priestor je prevádzkovateľ povinný zreteľne označiť.

 

Doba spracúvania: len na účel a po dobu stanovenú zákonom, t.j. vyhotovený záznam možno využiť len na účely trestného konania alebo konania o priestupkoch, ak osobitný zákon neustanovuje inak. Záznam, ktorý nie je využitý na účely trestného konania alebo konania o priestupkoch, je prevádzkovateľ povinný zlikvidovať najneskôr v lehote 15 dní odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bol záznam vyhotovený, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

 

 

IS Mzdy a personalistika

 

účel spracovania: personálna a mzdová evidencia a plnenie zákonných povinností súvisiacich s personálnou a mzdovou agendou prevádzkovateľa.

 

Na tento účel prevádzkovateľ spracúva nasledovné osobné údaje: osobné údaje zamestnancov - meno, priezvisko, rodné priezvisko, titul, adresa trvalého a prechodného pobytu (ulica a číslo, PSČ, mesto), dátum narodenia, národnosť, štátne občianstvo,  rodné číslo, číslo bankového účtu (IBAN), názov zdravotnej poisťovne, doplnkovej dôchodkovej sporiteľne, číslo OP, rodinný stav, email, telefónny kontakt, najvyššie ukončené vzdelanie, základná mzda, osobné ohodnotenie,  PN, dovolenka, lekár, nárok na dôchodok, zmenená prac. schopnosť,  informácia, či bol zamestnanec vedený na úrade práce, údaje o finančných záväzkoch zamestnanca voči 3. osobám, informácie o vedených exekúciách, trestných konaniach, zákaze činnosti zamestnanca a ďalšie údaje, ak ich požaduje platný právny poriadok.

 

Prevádzkovateľ tiež spracúva informáciu, či je zamestnanec alebo záujemca o zamestnanie vedený v registri vylúčených osôb, resp. či patrí medzi osoby vylúčené z účasti na hazardných hrách v zmysle zákona o hazardných hrách.

 

Osobné údaje rodinných príslušníkov zamestnancov - mená, priezviská, adresy a rodné čísla rodinných príslušníkov, kópiu rodného listu dieťaťa zamestnanca, ...

Osobné údaje žiadateľov o zamestnanie (meno, priezvisko, titul, vzdelanie, prax, email, telefónny kontakt, rodinný stav, či je záujemca o zamestnanie vedený v registri vylúčených osôb, resp. či patrí medzi osoby vylúčené z účasti na hazardných hrách v zmysle zákona o hazardných hrách).

 

Právny základ – článok 6, ods. 1. písmeno c) GDPR - spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu (najmä zák. č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, zák. č. 171/2005 Z.z., zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení, zákon o sociálnom poistení, zákon o zdravotnom poistení atď.).

 

Doba spracúvania: po dobu po dobu trvania zmluvného vzťahu a následne 10 rokov od jeho ukončenia, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

 

J) IS Zákazníci –kúpno – predajné zmluvy a iné obchodno – záväzkové vzťahy uzatvorené s prevádzkovateľom

 

Účel spracovania: uzatváranie zmluvných vzťahov s obchodnými partnermi, vystavenie daňového dokladu v súvislosti s uzatváranými zmluvnými vzťahmi, riešenie reklamácií a zodpovednostných vzťahov.

 

Na tento účel prevádzkovateľ spracúva nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, titul, funkcia, e-mail, telefónny kontakt, informácie o dodaných službách, resp. produkte, peňažný ústav, číslo bankového účtu (IBAN) a iné platobné údaje, resp. ostatné osobné údaje nevyhnutne potrebné vymedzený účel v zmysle platných právnych predpisov.

 

Právny základ – spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu (najmä Obchodný zákonník),

- článok 6 ods. 1 písmeno b) GDPR, spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je Dotknutá osoba.

 

Doba spracúvania: po dobu trvania zmluvného vzťahu a následne 5 rokov od jeho ukončenia.

 

III. Zabezpečenie ochrany spracovávaných dát

Prevádzkovateľ sa zaväzuje pred spracúvaním osobných údajov zaviesť a počas spracúvania osobných údajov mať zavedenú špecificky navrhnutú ochranu osobných údajov, ktorá spočíva v prijatí primeraných technických a organizačných opatrení, napríklad aj vo forme pseudonymizácie, na účinné zavedenie primeraných záruk ochrany osobných údajov a dodržiavanie nariadenia GDPR.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje pri špecificky navrhnutej ochrane osobných údajov zohľadniť najnovšie poznatky ochrany osobných údajov, náklady na vykonanie opatrení, povahu, rozsah, kontext a účel spracúvania osobných údajov a riziká spracúvania osobných údajov s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou, ktoré spracúvanie osobných údajov predstavuje pre práva Dotknutej osoby.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje zaviesť štandardnú ochranu osobných údajov, ktorá spočíva v prijatí primeraných technických a organizačných opatrení na zabezpečenie spracúvania osobných údajov len na konkrétny účel, minimalizácie množstva získaných osobných údajov a rozsahu ich spracúvania, doby uchovávania a dostupnosti osobných údajov.

 

Servery a spôsob nakladania s hernými a finančnými dátami v ňom obsiahnutými spÍňa technické požiadavky na systém riadenia bezpečnosti informácií, ktoré sú stanovené technickou normou STN ISO/IEC 27001: 2014 Informačné technológie - Bezpečnostné techniky - Systémy riadenia bezpečnosti informácií - Požiadavky.

 

Prevádzkovateľ má server umiestnený v dátovom centre, ktoré je určené pre umiestnenie informačnej a komunikačnej techniky v nepretržitej prevádzke a zaisťuje serveru stabilnú prevádzku bez okolitých vplyvov. Fyzická bezpečnosť servera je zaistená zabezpečením ochrany na úrovni objektu, v ktorom je umiestnené dátové centrum.

Prevádzkovateľ zabezpečuje zamedzenie neoprávneného vstupu do dátového centra a server je zaistený proti poškodeniu, odcudzeniu alebo zneužitiu servera alebo  prerušenie jeho prevádzky.

 

Na zabezpečenie fyzickej bezpečnosti používame mechanické zábranné prostriedky, zariadenia elektrickej zabezpečovacej signalizácie, prostriedky obmedzujúce spôsobenie požiarov, prostriedky obmedzujúce spôsobenie prejavov živelných udalostí, systémy na kontrolu vstupu,  kamerové systémy, zariadenia pre zabezpečenie ochrany pred zlyhaním dodávky elektrického napájania a zariadenia pre zabezpečenie optimálnych prevádzkových podmienok.

Prenos  dát  z administračného rozhrania prebieha  cez  https  protokol.  Samotná  dáta  sú  na  serveri  šifrované.

IV. Kategórie príjemcov osobných údajov

Prevádzkovateľ osobné údaje Dotknutých osôb poskytuje a zdieľa najmä s nasledovnými kategóriám príjemcov:

Sprostredkovateľom: ide o osoby, prostredníctvom ktorých prevádzkovateľ zabezpečuje určené činnosti pri svojom podnikaní (napr. mandatári vykonávajúci činnosť pre prevádzkovateľa ako mandanta alebo iní dodávatelia prevádzkovateľa);

 poskytovateľ účtovných služieb, ktorý prevádzkovateľovi spravuje účtovníctvo a mzdovú a personálnu agendu;

poskytovateľ právnych služieb;

poskytovateľ doručovacích služieb;

audítorská spoločnosť vykonávajúca audit pre prevádzkovateľa;

poskytovateľ IT systémov a súvisiacich služieb;

banky;

daňový úrad;

súd, exekútor a orgány činné v trestnom konaní;

Ministerstvo financií SR, Úrad pre reguláciu hazardných hier a iné orgány verejnej moci, pokiaľ to vyžaduje osobitná právna úprava.

V. Súbory cookies

Pri využívaní internetových stránok prevádzkovateľa, môže dochádzať k spracúvaniu osobných údajov návštevníka stránky prostredníctvom cookies.

Cookies sú malé textové súbory, ktoré používame najmä na účely zabezpečenia prevádzkovania webstránok a tiež merania ich návštevnosti. Zlepšujú používanie webstránky napr. tým, že umožňujú rozpoznať predchádzajúcich návštevníkov pri prihlasovaní do užívateľského prostredia, zapamätaním voľby návštevníka pri otváraní nového okna, meraní návštevnosti webstránky alebo spôsobu jej využívania. Ukladaniu týchto súborov do Vášho zariadenia môžete kedykoľvek zabrániť nastavením Vášho webového prehliadača. Zablokovaním súborov cookies však môžete obmedziť funkcionalitu niektorých webstránok (najmä ak sa vyžaduje prihlásenie). Nastavenie Vášho prehliadača je v zmysle § 55 ods. 5 Zákona o elektronických komunikáciách považované za Váš súhlas s používaním cookies na našich stránkach. Súhlas s použitím súborov cookies nie v zmysle daného ustanovenia potrebný pre„...technické uloženie údajov alebo prístupu k nim, ktorých jediným účelom je prenos alebo uľahčenie prenosu správy prostredníctvom siete.“

 

VI. Prenos osobných údajov do tretej krajiny

Prevádzkovateľ nebude osobné údaje Dotknutých osôb prenášať do tretích krajín (mimo Európskej únie) alebo medzinárodnej organizácii.

 

VII. Práva Dotknutej osoby v súvislosti s ochranou a spracovaním osobných údajov

a) právo Dotknutej osoby na prístup k osobným údajom,

b) právo vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o Dotknutej osobe spracúvané,

c) právo na opravu osobných údajov,

d) právo na vymazanie osobných údajov,

e) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,

f) právo namietať spracúvanie osobných údajov,

g) právo na prenosnosť osobných údajov,

h) právo požadovať zoznam osobných údajov Dotknutej osoby, ktoré sú predmetom spracúvania,

i) právo na doplnenie, blokovanie osobných údajov,

j) právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona.

 

Dotknutá osoba môže kedykoľvek  odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov a má právo požadovať ich likvidáciu v súlade so Zákonom, a to na základe písomnej žiadosti  zaslanej prevádzkovateľovi na kontakt uvedený v bode I. tejto listiny. Dotknutá osoba môže odvolať súhlas obdobným spôsobom ako ho udelila.

 

Dotknutá osoba berie na vedomie, že prevádzkovateľ bezodkladne ukončí spracúvanie jej osobných údajov, ktoré spracúval na základe súhlasu Dotknutej osoby a tieto osobné údaje aj riadne zlikviduje. Avšak, ak existuje  iný účel spracúvania osobných údajov Dotknutej osoby , ktorý sa zakladá na inom právnom základe  než na súhlase Dotknutej osoby, napr. podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR – plnenie zákonného dôvodu, tieto osobné údaje musí prevádzkovateľ spracúvať i po odvolaní súhlasu Dotknutej osoby.

 

Odvolanie súhlasu môže Dotknutá osoba kedykoľvek vykonať a požadovať ich likvidáciu v súlade so zákonom, a to na základe písomnej žiadosti  zaslanej na email prevádzkovateľa: info@cardcasino.sk   alebo na adresu prevádzkovateľa: CARD CASINO s.r.o., Ivanská cesta 26,  821 04  Bratislava.

 

Dotknutá osoba sa môže u prevádzkovateľa informovať, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, taktiež, či je Dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj sa môže informovať na možné následky neposkytnutia takýchto údajov.

 

S ohľadom na povahu, rozsah a účel spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom, prevádzkovateľ vyhlasuje, že prijal vhodné technické a organizačné opatrenia  na zabezpečenie a preukázanie toho, že spracúvanie osobných údajov sa vykonáva v súlade s GDPR a Zákonom.

VIII. Platnosť informácie

Túto Informáciu o spracúvaní a ochrane osobných údajov zákazníkov môže prevádzkovateľ pravidelne aktualizovať. Zmeny týkajúce sa podmienok spracúvania a ochrany osobných údajov sú zverejnené na Internete v časti „ochrana osobných údajov“ formou aktualizácie tejto informácie.

 

Táto informácia bola aktualizovaná dňa 1.1.2023.

 

Aktuálne znenie tejto informácie je zverejnené na web stránke prevádzkovateľa www.cardcasino.sk.